Štúrovo

Prechod

Štúrovo / Szob

Pracovná doba na PPS: prevádzka nepretržite 24 hod.
Kontakty na PPS: tel.: +421 36 229 4499 Vozňový disponent
e-mail: vozdisp.Sturovo@zscargo.sk
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: D - 3
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Uzavretý pre zásielky, ktoré podliehajú veterinárnej prehliadke. Živé zvieratá sú však povolené.
Pre zásielky nebezpečných odpadov v zmysle Bazilejskej dohody musí byť vopred vyžiadané písomné povolenie na adrese:

                         Környezet-és Természetvédelmi
                         Főfelügyelőség Fő u. 44-50
                         HU-1011 Budapest
                         Telefón: +36 1 457 33 00
                         Telefax: +36 1 275 45 04

Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa predkladajú orgánom polície:

                        ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság
                        Igazgatásrendészeti Főosztály
                        Rendészeti Osztály
                        HU-1903 Budapest, Pf.314/15

Doporučuje sa žiadosti podávať prostredníctvom zmocnenca, povereného vnútroštátnym zákazníkom zúčastneným na preprave, alebo prostredníctvom špeditéra. Tovar triedy 1 RID musí byť po tratiach MAV sprevádzaný. Sprievodcu zabezpečí sám zákazník.
Otvorený iba pre vozňové zásielky.
Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 46029095 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B